Facebook Instagram

Általános Szerződési Feltételek

ÁSZF BEVEZETŐ

Jelen ÁSZF-et az egyes speciális szolgáltatásokhoz tartozó módon megkötött egyedi szerződések
tartalmukban kiegészítik, és az egyes szolgáltatások konkrét kondíciói esetileg eltérhetnek az általános
feltételektől, jelen ÁSZF a felek által jelen ÁSZF-ben foglaltak szerinti eljárással és formában
megkötött egyedi szerződésben nem szabályozott kérdésekben irányadó. Amennyiben az egyedi
szerződésben felek valamely kérdésben jelen ÁSZF tartalmától eltérően rendelkeznek, úgy felek
jogviszonyára az egyedi szerződésben foglaltak alkalmazandók.
A Szolgáltató honlapja tájékoztató jelleggel tartalmazza részletesen a Szolgáltató által végzett
szolgáltatásokat, de a konkrét vállalást a konkrét egyedi megrendelés és annak előzetes, írásbeli
konzultációja során meghatározott szolgáltatási- és igénybe vevői feltételek összessége határozza meg.
Jelen weboldalon, illetve a rendelések leadása során, és az egyedi megrendelés alapján létrejövő
Egyedi szerződésben, illetve a kapcsolattartás során használt nyelv elsősorban a magyar, másodsorban
az angol, azzal, hogy értelmezési vita esetén mindig a magyar nyelvű Szerződések és azok magyar
nyelvű értelmezése az irányadóak.
Amennyiben Megrendelő a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró
természetes személynek – azaz a Ptk. 8:1 § 3. pontjában foglalt fogyasztónak minősül-, úgy fogyasztói
egyedi szerződés jön létre, amelyre a Fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazandóak, az ő
tekintetükben jelen szerződés a fogyasztókra vonatkozó jogszabályokkal összhangban alkalmazandó.
Amennyiben Megrendelő nem minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége
körén kívül eljáró természetes személynek – azaz a Ptk. 8:1 § 3. pontjában foglalt fogyasztónak -, úgy
a fogyasztónak nem minősülő személyekre a Fogyasztóvédelmi jogszabályok nem alkalmazhatóak.
A Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételeit (a továbbiakban:ÁSZF) minden meglévő és
leendő ügyfele számára teszi közzé.
Jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden, a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe vevő, illetve azokat
megrendelő jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, illetve
magánszemélyre (a továbbiakban:Megrendelő).


I.
45/2014(II.26.) "a Szolgáltató és a Fogyasztó között kötött szerződésekről"szóló
Kormányrendelet szerinti jogi tájékoztatás


1. Szolgáltató honlapján, a jelen ÁSZF-ben valamint az Egyedi Szerződésekben részletesen
feltüntetett szolgáltatásait az alábbi vállalkozás mint Szolgáltató látja el:
Soczó Sarolta egyéni vállalkozó – a továbbiakban:Szolgáltató -
--------------------------------------------------------
Székhely: 1027 Budapest, Bem József tér 1. Fszt 10/a
Levelezési cím: 1027 Budapest, Bem József tér 1. Fszt 10/a
Vállalkozói nyilvántartási szám: 53701619
Adószám: 69798276-1-41
Bank neve: OTP Bank
Számlaszám HUF:HU 11773432-01341702
Ügyfélszolgálat munkanapokon H-P 10:00 - 18:00
Weblap: www.koltozz-zolden.hu
Email: info@koltozz-zolden.hu
Tel.: +36309006003
Képviseletre jogosult: Soczó Sarolta e.v.


2. Szolgáltató a 45/2014(II.26) Korm.r. 20.§ tekintetében tájékoztatja Megrendelőt, hogy a
Megrendelő számára szolgáltatásokat biztosít (nem termékeket értékesít).
Amely esetekben a megrendelt szolgáltatás teljesítése "teljes egészében" megtörténik, nincs
több részletben történő részteljesítés, az elállási jog alkalmazása esetében részösszeg-kifizetés
formájában kártérítés nem alkalmazható.


3. Fogalmak:


Távollévők között kötött szerződés:
olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti
termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek
egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a
szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt
alkalmaznak.
Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, a) amelyet a szerződő
felek egyidejű fizikai jelenléte mellett a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen kötöttek
meg; b) amelyre vonatkozóan a fogyasztó tett ajánlatot a vállalkozásnak az a) pontban
meghatározott körülmények között) amelyet a vállalkozás üzlethelyiségében vagy távollévők
közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával közvetlenül azt követően
kötöttek meg, hogy a vállalkozás a felek egyidejű fizikai jelenléte mellett személyesen és
egyénileg kapcsolatba lépett a fogyasztóval a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen; vagy
amelyet a vállalkozás által szervezett olyan út során kötöttek meg, amelynek célja a termékek
vagy szolgáltatások fogyasztó számára történő értékesítése vagy népszerűsítése;


Tartós adathordozó: olyan eszköz, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett
adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok
változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. Ilyen eszköz különösen a papír, az
USB kulcs, a CD-ROM, a DVD, a memória kártya, a számítógép merevlemeze és az
elektronikus levél;
3. Szolgáltató tájékoztatja Megrendelőt, hogy Szolgáltató honlapja nem webshop, tekintettel
arra, hogy a Megrendelő a honlapon az árajánlat kérés összeállítása és beküldése pillanatában
még nem köt szerződést a Szolgáltatóval, a szerződés a felek között a Szolgáltató által
Megrendelő kérésére elkészített egyedi árajánlat Megrendelő általi elfogadásával és annak
Szolgáltató általi visszaigazolásával jön létre.
4. A honlap használata feltételezi az igénybe vevő részéről az internet technikai lehetőségeinek,
sajátosságainak és korlátainak ismeretét, és a technológiával együtt járó hibalehetőségek
elfogadását. Mindig gondoskodjon a megfelelő vírus- védeleméről, biztonsági beállításai
folyamatos ellenőrzéséről.
Ajánlott HTML 5 szabványnak megfelelnek: Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer
böngészők frissebb változatai. Más böngészőkön a weboldal nem feltétlenül tud korrekt
működést garantálni.
Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a honlapra való csatlakozás miatt következett
be.
Megrendelőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
Megrendelő a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a
Szolgáltató nem vállal felelősséget a honlap használata során felmerülő vagyoni és nem
vagyoni eredetű károkért. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által
tanúsított magatartásért.
Megrendelő teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a honlap használata
során és amennyiben a honlap arra lehetőséget nyújt, úgy a honlap által tárolt
hozzászólásaiban kifejtett véleményéért is.

II. A szerződés tárgya:


Megrendelő megrendeli, Szolgáltató pedig a Felek között meghatározott egyedi szerződésben
(továbbiakban: egyedi szerződés) meghatározott díjazás ellenében és határidőre elvállalja a
Megrendelő Ingóságainak (továbbiakban: ingóságok) belföldi vagy nemzetközi elköltöztetését.
Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy kizárólag szolgáltatást biztosít.
A Szolgáltató által nyújtandó szolgáltatás magában foglalja - a költöztetés teljesítéséhez szükséges
erőforrások biztosításával - az Ingóságok rakodását, szállítását, és szükség esetén az egyedi
szerződésben foglaltak szerint (külön díj ellenében) csomagolóanyagok, illetve dobozok , ládák
rendelkezésre bocsátását, valamint a bútorok szét- és/vagy összeszerelését, illetve az ingóságok
becsomagolását, lomtalanítást.
A Vállalkozó által nyújtott költöztetések fajtái:


 • Belföldi költöztetés: Magyarország közigazgatási határain belül történő szállítási feladatok
  elvégzése (lakossági vagy irodaköltöztetés), ezen belül egy adott helységen, városon belüli
  költöztetés (helységen belüli költöztetés), valamint más városba, vidékre történő költöztetés
  (vidéki költöztetés: ha a lerakodási és a felrakodási cím között több, mint 60 km a távolság).
 • Nemzetközi költöztetés: Szállítási feladatok elvégzése az Európai Unió tagállamain belül,
  vagy azon kívül. Minden olyan fuvar a felrakodási és a lerakodási cím között, amely nem
  kizárólag Magyarország közigazgatási területén belül történik nemzetközi költöztetésnek
  minősül.


III. Az egyedi szerződés létrejötte, egyedi szerződés megkötésének menete:1. A Megrendelő csak a saját nevében eljárva rendelheti meg a Szolgáltatást. A Szolgáltató a
szolgáltatás megrendelése során meghatalmazást nem fogad el. A Szolgáltatás teljesítése - és a
megrendelésen felüli kapcsolattartás során azonban meghatalmazott is eljárhat.
A közös tulajdonban álló ingóságok esetében a Megrendelő kötelessége a tulajdonostársak
értesítése a Szolgáltatás igénybevételéről, az ebből eredő károkért és vitákért a felelősség a
Megrendelőt terheli. A tulajdonjogi viták esetén a Szolgáltatót semminemű felelősség nem
terheli.


2. Ügyfél személyére vonatkozó feltételek:
Szolgáltató tájékoztatja Megrendelőt, hogy az alábbi személyek nem jogosultak a
Szolgáltatóval szerződést kötni:


 • Gyámság alá vont, cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó gondnokság alatt álló
  személyek,
 • Ittas, bódult állapotban lévő, cselekvőképtelen
 • Agresszív, fenyegető magatartást tanúsító személlyel


3. Megrendelő telefonon, emailben vagy a Szolgáltató honlapján árajánlatot kér, mely árajánlatot
a Szolgáltató minden esetben a Megrendelő által megadott email címre küld meg a
Megrendelő részére.
Megrendelő felelős azért, hogy árajánlat kérés során valós adatokat, paramétereket adjon meg
– különösen, fel-és lerakodási cím, szállítandó ingóságok felsorolása, amennyiben 100.000,-Ft
összegű értekéket meghaladó ingóság is van, úgy ezek felsorolását értékük megjelölésével
együtt, költöztetés időpontja, közbenső cím beiktatása esetén ennek ténye és ezen címek,
ingók súlya stb.- a Szolgáltató részére annak érdekében, hogy az Szolgáltató árajánlatot
megfelelően tudja elkészíteni.

Szolgáltató jogosult további információkat kérni az árajánlat megfelelő elkészítése érdekében
a Megrendelőtől a megrendelni kívánt szolgáltatással kapcsolatban, telefonon avagy emailen,
továbbá jogosult az árajánlat készítést megelőzően, amennyiben azt szükségesnek tartja, vagy
a Megrendelő kéri, úgy a Megrendelővel előzetesen egyeztetett időpontban helyszíni felmérést
végezni az alábbiak szerint:
A Megrendelőnél végzett előzetes felmérés esetén a Szolgáltató a költöztetés részleteire
vonatkozó adatokat a Megrendelővel történő előzetes egyeztetés során személyesen felméri és
a felmérés alapján pontos árajánlatot készít. Személyes felmérés esetén a Megrendelő által
megadott címen a Szolgáltató felméri a költöztetésre szánt Ingóságok mennyiségét, állapotát,
csomagolási módját, szükséges szerelési paramétereit, valamint a felrakodási és lerakodási
címek megközelíthetőségét, illetve a parkolási, behajtási lehetőségeket. A Szolgáltató
fenntartja magának a jogot arra, hogy a felmérésért külön díjat állapítson meg.
A Szolgáltató által elkészített árajánlat tartalmazza az ingóságok felrakodási és lerakodási
címét, a felek által a költöztetésre egyeztettet időpontot, a szállítandó ingóságok tételes
listáját, a Szolgáltató díjait tételes felsorolásban, s amennyiben a felrakodási és a lerakodási
címen túlmenően egy közbenső harmadik címet is érintenie kell a Szolgáltatónak szállítás
közben, úgy az árajánlat ezt a tényt és annak díjazását is rögzíti.
A Szolgáltató által emailen megküldött árajánlatot a Megrendelő elfogadhatja, vagy
módosítást javasolhat. A Megrendelő módosítási javaslatát követően a Szolgáltató módosított
árajánlatot küld, mely újabb ajánlattételnek minősül.
Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi és elismeri, hogy a következő paraméterekről /
körülményekről való pontatlan tájékoztatás a fix összegű Szolgáltatási díj változtatását, vagy a
szolgáltatás megtagadását vonhatja maga után: lerakodási és a felrakodási hely pontos címe;
lifthasználat lehetősége; bejárat megközelíthetősége teherautóval; Ingóságok méretének,
súlyának, mennyiségének, kezelésének pontos adata.


2. Megrendelő egyedi megrendelését Szolgáltató emailben megküldött árajánlata elfogadása
útján küldi meg emailen Szolgáltató részére. Megrendelő emailen megküldött egyedi
megrendelése akkor lép életbe - azaz felek között az egyedi szerződés akkor jön létre - ha azt
e-mail-ben a Szolgáltató 48 órán belül visszaigazolja azon email címre, melyről az egyedi
megrendelés érkezett. 48 órán túli visszaigazolás esetén az egyedi szerződés akkor jön létre,
ha annak elfogadását a Megrendelő e-mailben megerősíti.
Megrendelő és Szolgáltató között az egyedi szerződés a visszaigazolásban foglalt tartalommal
jön létre.


3. A megrendelés visszaigazolásának nyelve a szerződéskötés - azaz a Szolgáltató által
visszaigazolással elfogadott egyedi megrendelés - nyelvével megegyezik.


4. A weboldalon, telefonon vagy emailen történő árajánlat kérés, valamint a Szolgáltató által
megküldött árajánlat - a Megrendelő elfogadásáig és Szolgáltató visszaigazolásáig - sem
Megrendelő sem Szolgáltató részére szerződéskötési kötelezettséget sem fizetési
kötelezettséget nem keletkeztet.


5. Felek a III/2. pont szerint megkötött Egyedi szerződést írásbeliként fogadják el.

Az egyedi szerződés teljesítése, a Megrendelő és a Szolgáltató jogai és
kötelezettségei a teljesítés során:


1. A Vállalkozó fenntartja szállításai esetleges átütemezésének mindenkori jogát. A Szolgáltató
szolgáltatásait elsődlegesen munkanapokon 8-18 óra között teljesíti. Amennyiben a
Megrendelő ezen időszakon kívül is igényli a Szolgáltató szolgáltatásait, úgy arra a
Szolgáltató honlapján közzétett felárat számíthat fel.


2. Az Ingóságokat Szolgáltató címtől-címig, megadott útvonalon, megadott időbeli útvonalterv
alapján szállítja. A pontos útvonal a felrakodási és lerakodási cím függvénye. A Szolgáltató
jogosult a szállítás útvonalát saját belátása szerint meghatározni, attól eltérni, ideértve
közbülső megállóhelyeket is. A megadott érkezési időpontok tájékoztató jellegűek. A
Szolgáltató a pontos időpontot telefonon a Megrendelővel minden esetben egyezteti.


3. A Felek a Szolgáltató a szolgáltatása elvégzését követően közösen ellenőrzik az Ingóságok
állapotát, melyről jegyzőkönyvet írnak és mind a Megrendelő, mind a Szolgáltató köteles azt
aláírni. Amennyiben az átadás során a Felek hibát vagy hiányosságot állapítanak meg, úgy azt
a jegyzőkönyvben rögzítik.


4. Megrendelő az Egyedi szerződésben foglalt szolgáltatási díjat a szolgáltatás hiányos, vagy
nem megfelelő voltára hivatkozással nem tarthatja vissza, köteles a Szolgáltatási díjat
megfizetni.


5. Megrendelő köteles kárigényét lehetőség szerint haladéktalanul, de legkésőbb a tudomására
jutásától számított 5 (öt) napon belül a Szolgáltatóval írásban közölni.


6. Megrendelő köteles megtéríteni minden olyan igényt, kárt, bírságot és költséget, amely abból
ered, hogy az Ingóságok az érvényben lévő jogszabályok, az ÁSZF vagy az Egyedi szerződés
alapján nem voltak felvételre vagy szállításra alkalmasak.


7. A Felek teljesítettnek tekintik a szolgáltatást, ha az Egyedi szerződés szerint a Szolgáltató a
Szolgáltatást elvégezte, és az erről készült jegyzőkönyvet a Megrendelő aláírta. Amennyiben a
Megrendelő a munkalap aláírását megtagadja, úgy ezt a tényt a Szolgáltató helyszínen lévő
tagja, alkalmazottja, megbízottja a munkalapon/jegyzőkönyvön feljegyzi.


8. A Szolgáltató a teljesítés során közreműködő igénybevételére jogosult.


9. A Szolgáltató jogosult és megrendelő kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy a
szolgáltató sz ingóságokról és/vagy csomagolásukról azok átvételekor és átadásakor
fényképfelvételeket készítsen és azokat kártérítési, szavatossági felelőssége fennállása
időtartama alatt megőrizze.
A fényképfelvételek készítése annak bizonyítására szolgál, hogy a Szolgáltató milyen
állapotban vette és adta át az egyes ingóságokat, mely mind Megrendelő, mind Szolgáltató
kölcsönös érdekét szolgálja. A fényképfelvételeket szolgáltató nem jogosult harmadik
személyek számára hozzáférhetővé tenni, azokat kizárólag a jelen szerződés teljesítésével
kapcsolatos, a felek közötti jogviták rendezése során és egyéb, bármelyik fél szerződéses
jogviszonyából eredő igényérvényesítési eljárásokban használhatja fel.


IV/A Megrendelő egyéb jogai és kötelezettségei


- A Megrendelő a Szolgáltató szolgáltatása elvégzése ellenében az Egyedi szerződésben, illetve
jelen ÁSZF szerinti díjazást köteles megfizetni, mely díj a szolgáltatás teljesítését követő 5
munkanapon belül egy összegben esedékes.
- A Megrendelő köteles a szolgáltatás helyét (felrakodási és lerakodási cím) munka végzésére
alkalmas állapotban a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani a teljesítés megkezdésére
meghatározott időpontban. A Szolgáltató a szolgáltatás teljesítése megkezdését, avagy további
teljesítését mindaddig megtagadhatja, amíg a Megrendelő e kötelezettségét nem teljesíti (így
különösen, ha a helyszín a költöztetésre alkalmatlan vagy ha a költöztető személyekre nézve
egészségügyi kockázatot jelent, pl. rendkívül undort keltő, koszos helyszín).
Ha a Megrendelő e kötelezettségének a Szolgáltató által a szolgáltatás megkezdésére
megadott időpontra nem tesz eleget és a teljesítés megkezdésére megadott időpontban az
akadály azonnal - de legfeljebb 30 percen belül - nem orvosolható, úgy Szolgáltató, ha a
teljesítést még nem kezdte meg elállhat a szerződéstől és kártérítést követelhet, ha a teljesítést
már megkezdte, úgy azonnali hatályú felmondással élhet és jogosult az addig elvégzett
teljesítésnek megfelelő arányú díjazásra s azon felüli kára megtérítését is követelheti.
( pl. Szolgáltató kiszáll az egyedi szerződésben rögzített időpontban a helyszínre, mely olyan
mértékben koszos, hogy az a Szolgáltatóban undort kelt, avagy az Ingóságok nem, vagy csak
különös erőfeszítés útján hozzáférhetőek, megrendelő – amennyiben nem kérte, hogy a
Szolgáltató végezze a csomagolást – nem csomagolta be az Ingóságokat, vagy nyilvánvalóan
rosszul csomagolta be azokat, Megrendelő nem tartózkodik a helyszínen stb..)
- Megrendelő köteles az Egyedi szerződésben meghatározott időpontig az Ingóságok megfelelő
becsomagolásáról gondoskodni. Az Ingóságok csomagolásának olyannak kell lennie, hogy a
tartalmat megvédje a nyomástól és más kezelési műveletektől, az kárt ne szenvedjen, az
Ingóság jellegétől függően speciális kezelési információkat, jelöléseket tartalmazza. (pl.
kartondoboz, sittes zsák). A csomagolásnak biztosítania kell, hogy a tartalomhoz ne lehessen
hozzáférni anélkül, hogy a burkolaton annak nyoma ne maradjon.
Amennyiben a Felek az Egyedi Megrendelésben úgy állapodnak meg, úgy Szolgáltató az
egyedi szerződésben foglalt díj ellenében biztosítja Megrendelő részére a szükséges
csomagolóanyagot (dobozokat, védőfóliát, ládákat, egyéb szükséges csomagolóanyagokat).
- Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy az Ingóságoknak a lerakodási címre történő
megérkezésekor Szolgáltató - a Megrendelő vagy képviselője jelenlétében - a lerakodást
haladéktalanul megkezdhesse. Amennyiben ez bármilyen okból nem teljesül, a késedelem
idejére Szolgáltató a helyszínen tartózkodó rakodó munkatársak óradíját Megrendelőnek
felszámítja és kiszámlázza, fix Szolgáltatási díjban történt megállapodás esetén pedig a fix
összegű Vállalkozási díj módosítását vonja maga után.
- Megrendelő köteles Szolgáltató számára a teljesítéssel összefüggő valamennyi releváns
információt és adatot a teljesítés Szolgáltató általi megkezdése előtt, kellő időben közölni, és
köteles Szolgáltató figyelmét felhívni minden általa ismert, a szolgáltatás költöztetés sikeres
teljesítését esetlegesen befolyásoló körülményre.

Így különösen, Megrendelő köteles Szolgáltató számára előzetesen, írásban jelezni azt, ha az
Ingóságok között egyedi díjszabás szerint szállítandó nagyméretű vagy nagy értékű tárgy,
valamint, ha extra sérülékeny tárgy található, tekintettel arra, hogy ezek szállítása Szolgáltató
részéről különös bánásmódot és az átlagostól eltérő felkészülést igényel.
- Megrendelő köteles a szolgáltatás (költöztetés, Ingóságok szállításához, kezeléséhez, össze és
szétszereléséhez stb.) lebonyolításához esetlegesen szükséges okmányokat és hatósági
engedélyeket átadni. Mindaddig, amíg a Megrendelő e kötelezettségének nem tesz eleget, a
Szolgáltató a szolgáltatás teljesítését megtagadhatja.
- A Megrendelőt Elállási/felmondási jog illeti meg. A fogyasztóként minősülő Megrendelő
elállási/felmondási jogát a VI/3.1-3.2. pontban foglaltak és VI/4. szerint gyakorolhatja, a
fogyasztónak nem minősülő Megrendelő elállási felmondási jogát a VI/3.1.-3.3. pontban
foglaltak szerint gyakorolhatja.
- Amennyiben a Szolgáltató a helyszínen szembesül azzal, hogy az egyedi szerződében
meghatározott Ingóságok nem felelnek meg a Megrendelő által korábban megadott
paramétereknek (pl. súlyosabbak, különös bánásmódot igénylők, nagyobbak, több a
szállítandó ingóság a megállapodottnál stb..), úgy Szolgáltató jogosult ezen küldemények
elvitelét megtagadni, a szerződéstől elállni, mely nem minősül Szolgáltató
szerződésszegésének vagy, új határidőt egyeztetni Megrendelővel a teljesítésre az Ingóságok
tényleges jellemzőinek megfelelően a szolgáltatási díj egyidejű módosítása mellett.


IV/B. Szolgáltató egyéb jogai és kötelezettségei


Szolgáltató köteles a felrakodási helyen az Egyedi szerződésben meghatározott időpontban megjelenni
és az Ingóságok rakodását, illetve a szolgáltatáshoz az egyedi megrendelésben foglaltak szerint tartozó
további munkálatokat (pl. Ingóságok, szét és/vagy összeszerelése, ki-és becsomagolása, takarítás,
lomtalanítás stb…) haladéktalanul megkezdeni.
Szolgáltató köteles az Ingóságokat a lerakodási címre elszállítani, a megérkezést követően
haladéktalanul felvenni a kapcsolatot a Megrendelővel vagy annak helyszínen tartózkodó
képviselőjével, majd ezt követően az Ingóságokat a szállítási címen, a Megrendelő által meghatározott
helyiségekbe kipakolni, illetve az Egyedi szerződésben meghatározott egyéb tevékenységeket
elvégezni.
Szolgáltató köteles Megrendelő utasításait maradéktalanul megtartani, az utasítás azonban nem
terjedhet ki a költöztetés megszervezésére, és nem teheti a teljesítést terhesebbé. Ha Megrendelő
célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, Szolgáltató köteles őt erre figyelmeztetni. Ha Megrendelő
a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, Szolgáltató a szerződéstől elállhat vagy a feladatot a
Megrendelő utasításai szerint - Megrendelő kockázatára - elláthatja. Szolgáltató köteles megtagadni az
utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne,
vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.
Szolgáltató köteles a költöztetés során esetlegesen felmerülő, és annak sikerességét akadályozó vagy
veszélyeztető, illetve annak várható időtartamát jelentősen megnövelő eseményről – azok észlelését
követően haladéktalanul - Megrendelőt telefon útján értesíteni. Az értesítés elmaradásából eredő
károkért a Szolgáltató felelősséggel tartozik.
Az értesítés után a Megrendelő köteles az érdekkörében felmerülő problémát megoldani. Ennek
elmaradása esetén a késedelem idejére a Szolgáltató mind fix, mind óradíjas megállapodás esetében a
helyszínen tartózkodó munkatársak óradíját és egyéb igazoltan felmerülő plusz költségeit
Megrendelőnek felszámítja és kiszámlázza. (Ilyen eset tipikusan, de nem kizárólagosan, ha
Megrendelő nem biztosítja, hogy Szolgáltató a fel avagy lerakodást megkezdhesse)
A Szolgáltató a szolgáltatás teljesítése során közreműködő igénybevételére jogosult.

A Szolgáltató a szolgáltatása elvégzése ellenében az Egyedi szerződésben, illetve jelen ÁSZF szerinti
díjazásra jogosult, mely díj a szolgáltatás teljesítését követő 5 munkanapon belül egyösszegben
esedékes.


Azonnali hatályú felmondás:


Szolgáltató jogosult a felek között létrejött Egyedi szerződést azonnali hatállyal írásban felmondani a
Megrendelő által megadott email címre, vagy a megrendelő által megadott állandó lakcímére,
székhelycímére megküldött, avagy megrendelő részére személyesen igazoltan átadott indokolást
tartalmazó felmondó nyilatkozattal felmondani, amennyiben Megrendelő a jelen ÁSZF-ben vagy az
Egyedi szerződésben foglalt kötelezettségeit súlyosan megszegi. Ez esetben Megrendelő köteles
Szolgáltató által már teljesített szolgáltatások díját megfizetni és azon felül Szolgáltató kárát is
megtéríteni.


V. Szállítható Ingóságok köre


1. A szállítható Ingóságok köre lehet minden olyan dokumentum, áru, tárgy, amely nem esik a
fuvarozásból kizárt tárgyak körébe, vagy amit jelen ÁSZF, vagy a felek között létrejött egyedi
szerződés nem zár ki. Megrendelő vállalja, hogy az alábbi 1.1. pontban felsorolt Ingóságokat
szállításra nem adja át. Amennyiben jelen pontban foglalt kötelezettségét Megrendelő megszegi,
úgy felelős az ebből eredően Szolgáltatónak, avagy harmadik személyeknek okozott károkért.
1.1. A fuvarozásból kizárt tárgyak köre:


 • Narkotikumok
 • Pénz vagy bármilyen készpénz-helyettesítő eszköz
 • Csekk vagy bármilyen átváltható kötvény
 • Pornográf vagy bármilyen tiltott nyomtatás, fénykép, grafika, ilyen
  tartalommal bíró bármely adathordozó
 • Lőfegyver, robbanószer
 • Veszélyes anyagok és áruk,
 • arany, ékszerek, drágakövek
 • Minden olyan anyag, melyet bármely közigazgatási szerv, vagy a szállítási
  tevékenység vonatkozásában a hatáskörrel rendelkező egyéb szervezet
  kockázatos, veszélyes anyagnak, tiltott, vagy csak korlátozással elfogadható
  küldeménynek minősített,


1.2. Szolgáltató továbbá a saját döntése alapján, biztonsági okból, vagy az irányadó
jogszabályokra való tekintettel jogosult megtagadni az olyan ingóságok szállítását (pl.
illegális, jövedéki adós, tűzveszélyes, undort keltő és romlandó áru, illetve, ha az
Ingóságok Megrendelő általi csomagolása nem alkalmas a benne lévő tartalom szállítás
közbeni megóvására, vagy veszélyezteti más küldemények épségét).
Szolgáltató jogosult továbbá megtagadni az olyan Ingóságok szállítását is, melyek
koszosak, avagy nincsenek kiürítve, vagy több ingóság együttes zsákba, dobozba
csomagolása esetén a zsák, vagy doboz tartalma az 50 kg-ot meghaladja.
A Szolgáltató a nem megfelelően csomagolt avagy, nem kiürített ingóságokban található
esetleges ingóságokért kártérítési felelősséget nem vállal.
1.3. Szolgáltató állatok szállítását nem vállalja.


VI. Díjak, Megrendelő elállása/felmondása, Fizetés, Kötbér


1. Nemzetközi költöztetés esetén:

1. Az Európai Unió tagállamain belül:
Az Európai Unió nemzetközi szállításra vonatkozó rendelkezéseinek betartása mellett az
Egyedi szerződések tartalmazzák a Megrendelővel a Szolgáltatás igénybevételével,
teljesítésével, díjával és egyéb részeivel kapcsolatos szabályokat, jelen ÁSZF az ezen
szerződésekben nem , vagy eltérően nem szabályozott kérdésekben irányadó.


1.2. Harmadik országba történő Szolgáltatás nyújtása:


Az Európai Unión kívülre történő Szolgáltatás igénybevételével, teljesítésével, díjával és
egyéb részeivel kapcsolatban a harmadik országba irányuló szállítás engedélyezési,
hatósági ügyintézés eseti idő-, és költségigényeire tekintettel a Szolgáltató egyedi
szerződés köt a Megrendelővel, jelen ÁSZF az ezen szerződésekben nem, vagy eltérően
nem szabályozott kérdésekben irányadó.


2. Belföldi költöztetés esetén árak, díjak (Szolgáltatás igénybevételéért a Szolgáltatót megillető
ellenszolgáltatás összeg):


Szolgáltató az árajánlata számítás alapjául szolgáló díjait www.koltozz-zolden.hu honlapján
tájékoztató jelleggel közzéteszi. A honlapon közzétett díjak Áfa mentesek, a díjakat Áfa fizetési
kötelezettség nem terheli. A megrendelt Szolgáltatás ellenértéke számítása módját és a
megállapodott fixdíjakat vagy óradíjas elszámolás esetén a díjszámítás alapját képező, felek között
létrejött konkrét jogviszonyra alkalmazandó óradíjak (Ft/óra, kiszállítási díjat, forint/km díjat,
stb..) összegeket mindig a Szolgáltató és a Megrendelő között létrejött Egyedi szerződés
tartalmazza.

Az óradíjas szolgáltatás ellenértékének számítási módja, az óradíjas költöztetési
szolgáltatás köreibe tartozó tételek:


2.1.1. Óradíjas költöztetési szolgáltatás Budapest közigazgatási területén belül és
közvetlen vonzáskörzetében ha a két cím közötti távolság a 60 km-t
meghaladja:
Az óradíjas költöztetési szolgáltatás az óradíjas elszámolással kalkulált
költöztetési szolgáltatás, mely Budapest főváros közigazgatási határain és
közvetlen vonzáskörzetén belül érvényes.


Tartalmazza a szolgáltatás megkezdésére a megrendelő által megrendelt

időponttól a szolgáltatás befejezéséig:


 • A szolgáltatáshoz megrendelt tehergépjármű/gépjárművek egyszeri
  kiállási díját,(alapdíj, mely fix díj)
 • A szolgáltatáshoz megrendelt és a címre érkező tehergépjármű, és a
  gépjárművezető valamint a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges rakodó/
  rakodók óradíját,
 • Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltató általi csomagolás szolgáltatást
  is igénybe kíván venni, úgy szolgáltatás elvégzéséhez szükséges – a
  Megrendelő által előzetesen megrendelt – csomagolók, rakodók,
  óradíját, valamint a csomagoláshoz szükséges Szolgáltató által
  biztosított csomagolóanyagok díját.
 • A szolgálatás minimum díj egyszeri kiszállási díj + 2 munkaóra


2.1.2. Fix díjas költöztetési szolgáltatás Magyarország közigazgatási területén ( vidéki
költöztetés), továbbá nemzetközi költöztetés esetén:
A fix díjas költöztetési szolgáltatás olyan elszámolással kalkulált költöztetési
szolgáltatás, mely Magyarország közigazgatási határain belül érvényes.

Tartalmazza a szolgáltatás megkezdésére a megrendelő által megrendelt
időponttól a szolgáltatás befejezéséig:


 • A szolgáltatáshoz megrendelt tehergépjármű/gépjárművek költségeit
 • A Szolgáltató telephelyétől a rendelkezésre állás megkezdésére megadott címig
  közúton számított és ténylegesen megtett kilométer/ Forint díját,
 • A rendelkezésre állás megkezdése címétől a teljesítés befejezése címéig
  közúton számított és ténylegesen megtett kilométer/ Forint díját,
 • A szolgáltatáshoz megrendelt és a címre érkező tehergépjármű, és a
  gépjárművezető valamint a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges rakodó/
  rakodók óradíját,
 • amennyiben a szolgálathoz szükséges rakodók száma meghaladja a
  tehergépjármű férőhelyeit, úgy más utazási módon utazó rakodók utazási
  költségeit, 
 • Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltató általi csomagolás szolgáltatást
   is igénybe kíván venni, úgy szolgáltatás elvégzéséhez szükséges – a Megrendelő
  által előzetesen megrendelt – csomagolók, rakodók, óradíját, valamint
   a csomagoláshoz szükséges Szolgáltató által biztosított csomagolóanyagok díját.


Megrendelő által megrendelt időpont: a Szolgáltatás igénybevételének kezdete, a
rendelkezésre állás kezdő időpontja, óra perc pontossággal megadva.


Szolgáltatás befejezése: a Megrendelő által megrendelt teljes Szolgáltatás elvégzése, óra
perc pontossággal megadva.
Minden más igazoltan felmerülő költség a fentieken felül fizetendő és a Megrendelőt
terheli (pl: parkolási díj, behajtási engedély, stb.)! Ezen költségeket a Megrendelő és
Szolgáltató között létrejövő Egyedi szerződésben foglalt díjak összegszerűen nem
tartalmazzák, tekintettel arra, hogy ezen költségek összegszerűen pontosan meghatározva
előre nem kalkulálhatóak.


2.2. Az óradíjas szolgáltatás ellenértékének számítási módja, előzetes árajánlat szerint történik


2.2.1. Óradíjas költöztetési szolgáltatás Budapest közigazgatási területén és
vonzáskörzetén belül, ha a két cím közötti távolság a 60 km-t nem haladja meg:
Tartalmazza a Megrendelő által megrendelt időponttól a szolgáltatás befejezéséig:


 • A szolgáltatáshoz megrendelt tehergépjármű/gépjárművek egyszeri kiállási
  díját, a felmért m3 alapján,
 • A szolgáltatáshoz megrendelt és a címre érkező gépjárművezető/k, rakodó/k
 • óradíját,
 • Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltató általi csomagolás szolgáltatást is
  igénybe kíván venni, úgy szolgáltatás elvégzéséhez szükséges – a Megrendelő
  által előzetesen megrendelt –a csomagoláshoz szükséges Szolgáltató által
  biztosított csomagolóanyagok díját.


2.2.2. Fix díjas költöztetési szolgáltatás Magyarországon, továbbá nemzetközi kötöztetés
esetén:
Tartalmazza a Megrendelő által megrendelt időponttól a szolgáltatás befejezéséig:


 • A szolgáltatáshoz megrendelt tehergépjármű egyszeri kiállási díját, a felmért
  m3 alapján,
 • A Szolgáltató telephelyétől a rendelkezésre állás megkezdésére megadott címig
 • közúton számított Szolgáltató által választott útvonal kilométer/ Forint díját,
 • A rendelkezésre állás megkezdése címétől a teljesítés befejezése címéig
 • közúton számított Szolgáltató által választott útvonal kilométer/ Forint díját,
 • A szolgáltatáshoz megrendelt és a címre érkező tehergépjármű, és a
 • gépjárművezető fix díját,
 • A szolgáltatás elvégzéséhez, és az utazáshoz szükséges – a Megrendelő által
 • előzetesen megrendelt – csomagolók, rakodók fejenkénti díját, utazási
  költségeiket.
 • Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltató általi csomagolás szolgáltatást is
 • igénybe kíván venni, úgy szolgáltatás elvégzéséhez szükséges – a Megrendelő
  által előzetesen megrendelt –a csomagoláshoz szükséges Szolgáltató által
  biztosított csomagolóanyagok díját.


Minden más igazoltan felmerülő költség a fentieken felül fizetendő és a Megrendelőt terheli
(pl: parkolási díj, behajtási engedély, stb.)! Ezen költségeket a Megrendelő és Szolgáltató
között létrejövő Egyedi szerződésben foglalt díjak nem tartalmazzák, tekintettel arra, hogy
ezen költségek összegszerűen pontosan meghatározva előre nem kalkulálhatóak.


3. Megrendelő elállása a szerződéstől/felmondása , az elállás/felmondás díjai:
Minden Megrendelő az egyedi szerződéstől a szolgáltatás teljesítése megkezdéséig állhat
el emailben az alábbi feltételek mellett:


3.1
. Megrendelő az általa megkötött minden fix díjas Szerződéstől a szerződés Szolgáltató
általi teljesítése megkezdését megelőzően a következőképp állhat el a szerződéstől:


 • Szolgáltatás megkezdése előtti 14.-napig díjmentesen jogosult elállni a szerződéstől.
 • a Szolgáltatás megkezdése előtti 13. naptól a Szolgáltatás megkezdése előtti 72-ik 
  óráig a Szolgáltató által előzetesen kalkulált Szolgáltatás teljes ellenértékének a
  10%-ának, azaz tíz százalékának, megfizetésével.
 • a Szolgáltatás megkezdése előtti 72-ik órától a Szolgáltatás megkezdése előtti 24-ik óráig
  a Szolgáltató által előzetesen kalkulált Szolgáltatás teljes ellenértékének a
  20%-ának, azaz húsz százalékának megfizetésével.
 • a Szolgáltatás megkezdése előtti 24. órától a szolgáltatás megkezdéséig a Szolgáltató 
  által előzetesen kalkulált Szolgáltatás teljes ellenértékének 50%-ának, azaz ötven 
  százalékának megfizetésével.


3.2. Megrendelő az általa megkötö4 óradíj alapú elszámolást tartalmazó Szerződéstől a
szerződés Szolgáltató általi teljesítése megkezdését megelőzően a következőképp állhat el
a szerződéstől:
Ez esetben a Szolgáltatástól elállás díjai számításánál alapul ve4 ellenértéke az Egyedi
szerződésben meghatározo4 gépjárművezető/k óradíján számított 4 munkaóra + kiállási
alapdíj együ4es összege.


A Szolgáltatás megkezdése előL 14.-napig díj mentesen jogosult elállni a szerződéstől.


 • a Szolgáltatás megkezdése előtti 13. naptól a Szolgáltatás megkezdése előtti 72-ik
  óráig a Szolgáltatás fentiek szerinti 4 munkaóra + kiállási alapdíj összege 10%-ának,
  azaz tíz százalékának megfizetésével.
 • a Szolgáltatás megkezdése előtti 72-ik órától a Szolgáltatás megkezdése előtti 24-ik
  óráig a Szolgáltatás fentiek szerinti 4 munkaóra + kiállási alapdíj összege 20%-ának,
  azaz húsz százalékának megfizetésével.
 • a Szolgáltatás megkezdése előtti 24. órától a szolgáltatás megkezdéséig Szolgáltatás
  fentiek szerinti 4 munkaóra + kiállási alapdíj összege 50%-ának, azaz ötven
  százalékának megfizetésével.


4.3. Amennyiben a Szolgáltató a szolgáltatást már ténylegesen megkezdte, úgy elállásnak
helye nincs, ez esetben a Megrendelőt indokolás nélküli felmondás joga illeti meg az
alábbiakkal:

A Szolgáltatás megkezde4nek minősül, ha szolgáltató a teljesítés megkezdésére megjelölt
címen rendelkezésre áll (azaz a címre megérkezett)


Amennyiben Megrendelő a felmondási jogát olyan időpontban gyakorolja, hogy
Szolgáltató a teljesítés megkezdésére megado4 címen rendelkezésre áll, de egyéb
szolgáltatás teljesítését még nem kezdte meg ekkor az alábbi összegekre jogosult:


 • Budapesten és vonzáskörzetén belüli óradíjas szolgáltatás esetében, a Szolgáltató által
  előzetesen kalkulált Szolgáltatás teljes ellenértékének a 80 %-ának, azaz nyolcvan
  százalékának megfizetése ellenében jogosult felmondási jogát gyakorolni.
 • Óradíjas Szolgáltatás esetén a Szolgáltató telephelye és a teljesítés megkezdésére
  megrendelő által megado4 rendelkezési cím közö4 kiállási összege + 2 munkaóra
  (minimumdíj) megfizetése ellenében.


Amennyiben Megrendelő felmondása olyan időpontban történik, hogy Szolgáltató már a
rendelkezésre álláson felül egyéb tevékenységet is végze4, és a ténylegesen elvégze4
tevékenység alapján számíto4 szolgáltatási díjak a felmondási díj összegét meghaladják,
úgy ezen magasabb díj összegét köteles Megrendelő a Szolgáltatónak megfizetni.
Amennyiben továbbá Megrendelő felmondása olyan időpontban történik, hogy
Szolgáltató már a rendelkezésre álláson felül egyéb tevékenységet is végze4, és a
ténylegesen elvégze4 tevékenység alapján számíto4 szolgáltatási díjak a fenZ összegét
meghaladják, úgy ezen magasabb díj összegét köteles Megrendelő a Szolgáltatónak
megfizetni.
A Megrendelő felmondása esetén továbbá köteles a Szolgáltató kárát is megtéríteni azzal,
hogy a kártalanítás összege a teljes szolgálatás díját nem haladhatja meg.

A fentiekben meghatározott Megrendelői elállás/felmondás esetén a Megrendelő köteles a
Szolgáltató részére a Szolgáltató által kiállított számla ellenében – a fentiek szerint számított
elállási díj/felmondási díj összegét az ott meghatározott időn belül megfizetni.


5. Fogyasztóként minősülő megrendelőre vonatkozó további Elállási/felmondási jog, és
annak szabályai, feltételei, következményei, amennyiben a fogyasztóként minősülő
Megrendelő elállási/felmondási jogát az Egyedi szerződés megkötésétől számított 14
napon belül gyakorolja:


Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztóként
minősülő Megrendelőt a VI/3.1.-3.2. pontjában részletezettek szerinti minden Megrendelőre
vonatkozó elállási jogon felül az alábbi szabályok szerinti indokolás nélküli elállási jog illeti
meg, melyet a Szerződés megkötésének napjától számított tizennégy (14) napon belül
gyakorolhat.
Továbbá a fogyasztóként minősülő Megrendelő a szerződés felmondásának jogát a V/3.3.
pontban foglaltaktól eltérően az alábbi, számára kedvezőbb szabályokkal gyakorolhatja:
Amennyiben a Szolgáltató a szolgáltatást már megkezdte a fogyasztóként minősülő
Megrendelőt az Egyedi szerződés megkötésétől számított 14 napon belül meghatározott
határidőn belül a jelen pontban foglalt indokolás nélküli felmondás joga illeti meg,
Megrendelő ez esetben az alábbi díjakat köteles megfizetni a Szolgáltató részére:
Ha a Megrendelő kérte, hogy az elállási/felmondási határidőn belül - azaz a szerződés
megkötését követő 14 napon belül - kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása
esetén Megrendelő köteles megtéríteni a Szolgáltató számára a szerződés megszűnésének
időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget.
Ez esetben a Megrendelőt kártérítési kötelezettség az ezen pont alapján gyakorolt elállás/
felmondás esetén nem terheli.
A fogyasztó Megrendelőkre vonatkozó jelen pontban szabályozott Elállási/Felmondási
tájékoztatót, és az Elállási/Felmondási nyilatkozatot jelen ÁSZF 1. számú melléklete
tartalmazza:

Ezen pont szerint a fogyasztó Megrendelőt megillető felmondási/elállási jog az egyedi
szerződés megkötését követő 15-naptól kezdődően nem gyakorolható, ezen naptól kezdődően
a Fogyasztóként minősülő Megrendelő általi elállási/felmondási jog gyakorlása esetén a
minden megrendelőre vonatkozó VI/3.1.-3.2. pontban foglalt elállási rendelkezések, a
Megrendelő felmondása esetére pedig a VI/3.3. pontban foglaltak alkalmazandóak.


6. Felmondások, elállások közös szabályai: • 1. Sem a fogyasztóként minősülő Megrendelőt, sem a fogyasztónak nem minősülő
 • Megrendelőt nem illeti meg az elállás/felmondás joga a szolgáltatás egészének teljesítését
  követően, ha a Szolgáltató. a teljesítést a Megrendelő kifejezett, előzetes beleegyezésével
  kezdte meg,
  2. Megrendelő az elállását/felmondását a Szolgáltató postai, vagy e-mail elérhetőségeire
  eljutatott egyértelmű írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja, mely elállást/felmondást a
  Szolgáltató visszaigazol.


2. Fizetés:
A fizetés a Szolgáltató és a Megrendelő között létrejött Szerződés eltérő rendelkezéseinek
hiányában Magyarország hivatalos pénznemében, Forintban történik.
A Szolgáltató által elvégzett szolgáltatás után a Megrendelő felé számlát állít ki. A
Megrendelő köteles a számlát befogadni, és az abban meghatározott teljes összeget annak
esedékességéig a Szolgáltató Szerződésben meghatározott számú pénzforgalmi
bankszámlájára átutalni köteles.


3. Kötbér:
Amennyiben a Szolgáltató már a Megrendelő rendelkezéséra áll – azaz a helyszínre
megérkezett -, azonban a Szolgáltató további szolgáltatásai teljesítését a teljesítés folytatása
feltételeinek Megrendelő általi szerződésszerű biztosítása hiányában nem tudja folytatni, úgy
az Megrendelő olyan szerződésszegő magatartásaként minősül, mely kötbér fizetési
kötelezettséget von maga után függetlenül attól, hogy a felek közötti egyedi szerződés ezen
okból véglegesen meghiúsul, vagy a teljesítésre felek később új határidőt tűznek.
Ezen esetben Megrendelő által a Szolgáltató részére fizetendő kötbér összege, amennyiben
annak összegét a felek az Egyedi szerződésben eltérően nem határozzák meg:


 • Budapesten és vonzáskörzetén belüli Fix díjas szolgáltatásról szóló egyedi szerződés
  esetében, a Szolgáltató által előzetesen kalkulált Szolgáltatás teljes ellenértéke 80%-ának,
  azaz nyolcvan százalékának megfelelő összeg,
 • Minden Óradíjas és minden fenti körbe nem tartozó Fix Szolgáltatásról szóló Egyedi
  szerződés esetén a Szolgáltató telephelye és a teljesítés megkezdésére megrendelő által
  megadott rendelkezési cím közötti távolság (legrövidebb közúton) forint/km díj oda-vissza
  számított összege+kiállási díj összege megfizetése ellenében.


A Megrendelő fenti kötbérfizetési kötelezettségét megalapozó szerződésszegő magatartások
különösen, de nem kizárólagosan:


 • Megrendelő a helyszínre megérkezett Szolgáltató irányába nem élt írásbeli felmondási
  jogával ezen időpontban sem, a helyszín átadását azonban megtagadja, ezáltal
  Szolgáltató további teljesítését ellehetetleníti,
 • A helyszínre megérkezett Szolgáltató nem találja a Megrendelőt, vagy
  meghatalmazottját a helyszínen,
 • A helyszín, vagy szállítandó ingóságok emberi egészségre veszélyesek, vagy undort
  keltő mértékben koszosak,
 • Az ingóságok csomagolása - ha nem a Szolgáltató csomagolt – szállításra nem alkalmas
 • A szolgáltatás teljesítése a Megrendelőnek felróható más okból meghiúsul.

VII. Kártérítési felelősség


1. Szolgáltató felelősséggel tartozik mindazon közvetlen kárért, amely bizonyítottan kizárólag neki
felróhatóan az Ingóságokban- kivéve a VII/2.-3. pontban foglalt kárfelelősségét kizáró eseteket -,
azok átvételétől lerakodásukig (szét-, illetve összeszerelésük, valamint szállításuk, rakodásuk
során) keletkezik.
Amennyiben az Ingóságok csomagolását a Szolgáltató végzi, úgy kártérítési felelősséget vállal az
általa a szolgáltatás ideje alatt az Ingóságokban bekövetkezett esetleges olyan károkért, melyek az
Ingóságok nem megfelelő csomagolásából erednek.
Szolgáltató nem felelős semmilyen közvetett vagy következményi kárért, elmaradt haszonért,
bevételért abban az esetben sem, ha ilyen károk bekövetkeztének lehetőségéről Megrendelő
tájékoztatta.
A fuvarozás teljesítése alatt, esetlegesen az útközben felmerülő bírságok a Szolgáltatót terhelik,
kivételt képez ez alól, ha a szállítmány nem felelt meg a vonatkozó jogszabályoknak (pl. túlsúly,
okmányok hiánya, nem szállítható termékek), mely esetben ezen költések a Megrendelőt terhelik.
Szolgáltató mindent megtesz azért, hogy az Ingóságokat a tájékoztató jellegű szállítási időnek
megfelelően kézbesítse. Amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik, a Vállalkozó nem
felelős a késedelemből eredő károkért, veszteségekért.
A Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra
visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség
nem terheli.
A Szolgáltató kártérítési felelőssége a szolgáltatása teljesítése megkezdésétől a teljesítés
befejezéséig áll fenn.
Megrendelő kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben a Szolgáltató valamilyen előre nem ismert
útlezárás, vagy más általa előre nem látható és általa el nem hárítható körülmény miatt
késedelembe esik, úgy az nem minősül Szolgáltató szerződésszegő magatartásának.


2. Szolgáltató - a Szolgáltató által szándékosan okozott, az emberi életet, testi épséget vagy
egészséget megkárosító károkozáson felül – nem vállal sem anyagi, sem kártérítési felelősséget az
olyan ingóságokért,


 • melyeket nem a Szolgáltató csomagolt és melyeket a Megrendelő a szállítandó ingóságok
  jegyzékében nem tüntetett fel azok értéke feltüntetése mellett (pl. amennyiben nem a
  Szolgáltató csomagolta dobozba az ingóságokat oly módon, hogy a dobozok tartalmát
  előzetesen Szállítónak nem volt alkalma ellenőrizni, ezáltal Szolgáltató nem bír tudomással a
  csomagolt ingóság értékéről darabszámáról, típusáról,)
 • amelyeket nem a Szolgáltató csomagolt és az Ingóság csomagolása nincs olyan módon lezárva,
  hogy a csomagolás sérülés mentesen ne lehessen megbontható, továbbá a csomagolás nem felel
  meg a csomagolt termék sérülésmentes kezelése biztosítása feltételeinek,
 • nem a Szolgáltató által végzett csomagolás esetén a nem megfelelően becsomagolt
  Ingóságokban keletkezett károkért. (pl. törékeny áru nem megfelelő csomagolása,
  csomagoláson annak feltüntetése elmulasztása, hogy az Ingóság különleges figyelmet igénylő
  szállítású, pl. olyan ingóságok, melyek nem szállíthatóak oldalukra fektetve) – kivéve, ha a
  csomagolt Ingóságon egyértelműen felismerhető Szolgáltató számára, hogy az Ingóság
  szállítása speciális igényű.


Ha nyilvánvaló, hogy a csomagolás vagy az Ingóság Szolgáltató általi kezeléséhez szükséges
információ nem megfelelő, vagy a Megrendelő a küldemény továbbításához és kezeléséhez
szükséges okiratokat, információkat nem adja át, a Szolgáltató az érintett Ingóság átvételét
megtagadhatja. Ha a Megrendelő a hiányosságot haladéktalanul nem pótolja, a Szolgáltató
elállhat a szerződéstől

.

 • Amennyiben 100.000,-Ft értéknél nagyobb értékű ingóságot szállít a Szolgáltató, úgy erről a
  Megrendelő kifejezetten köteles tájékoztatni a Szolgáltatót

.
Ennek elmaradása estén a Szolgáltatót az Ingóságban esetlegesen felmerült károkért - a
Szolgáltató által szándékosan okozott, az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító
károkozáson felül – kártérítési kötelezettséget nem vállal.
Az ilyen nagy értékű ingóság szállítását Szolgáltató külön feltételekhez kötheti, vagy szállítását
megtagadhatja. (pl. előírhatja, hogy szállítását kizárólag az Ingóság Szolgáltató általi
becsomagolása esetében vállalja.)


3. Szolgáltató nem vállal kártérítési felelősséget az Ingóságokban bekövetkezett olyan
károkért , továbbá, amelyek:


 • Rágcsálók, rovarok egyéb kártevők által okozott fertőzés, és kár
 • Javítási, helyreállítási, takarítási műveletek (kivéve, ha a Szolgáltató a
  Megrendelővel kifejezetten így állapodott meg)
 • Invázió, ellenséges alakulat támadása, zavargás, polgárháború, lázadás, vagy
  katonai puccs, sztrájk, háború miatt bekövetkező károk
 • szivárgás vagy párolgás,
 • légköri vagy éghajlati változások miatt bekövetkező károk
 • bárminemű kár, melyet olyan hűtött vagy fagyasztott ételek és italok okoztak,
  melyeket a Szolgáltató teljes mértékben a Megrendelő kockázatára vett át.
 • Törékeny tételek, vagy óramű mechanizmust rejtő tételek, elektronikus, vagy
  motorral hajtott tételekben bekövetkezett kár (kivéve, ha a kárnak külső jegyei
  és látható jelei vannak, melyek egyértelműen a Szolgáltatás nyújtás során
  keletkeztek és Megrendelő a tételek speciális kezelési követelményeiről
  szolgáltatót tájékoztatta, vagy Szolgáltatónak a speciális kezelési igényt
  nyilvánvalóan fel kellett ismernie)
 • Mindazon az érzékeny berendezések vagy önálló szerelési bútorok, melyeket
  szét-, és / vagy újra összeszereltek, függetlenül attól, hogy ki építette eredetileg,
  és amelyek nem alkalmasak a szállításra,
 • Bútorok, vagy egyéb szállítandó tétel belsejében maradt tételekben
  bekövetkezett károk,
 • Ételben, és növényben keletkezett kár,
 • Mindazon berendezési tárgyak, szerelvények, melyek nehezen hozzáférhetőek,
 • Harmadik féltől kapott, ismeretlen állapotú vagy sérült tételek, továbbá a
  harmadik felek által elvesztett tételekben bekövetkezett károk,
 • az Ingóságoknak elektronikus adathordozón vagy fotografikus úton rögzített
  információk, képek, adatok, elektronikus, vagy mágneses behatásból származó
  megsemmisülése, vagy károsodása,


Fenti esetekben bekövetkezett károk a szolgáltatónak fel nem róható károkozásnak minősülnek.

4. Vállalkozó mentesül a kárfelelősség alól, ha a kár:


 • a Vállalkozó tevékenységi körén kívül eső elháríthatatlan ok (pl. vis maior vagy egyéb
  elháríthatatlan külső ok) miatt következik be,
 • a Megrendelő nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben elvárható lett volna,
 • oka a Megrendelő, harmadik fél, vám vagy egyéb közigazgatási hatóságok cselekménye vagy
  mulasztása,


5. Vis Maiornak tekintik és fogadják el különösen a következőket: a természeti katasztrófákat,
Inváziót, ellenséges alakulat támadását, zavargást, polgárháborút, lázadást, vagy katonai puccsot,
sztrájkok, háborút miatt bekövetkező károkat, hatósági járványügyi intézkedéseket, amennyiben
ezek bármelyik fél teljesítését ellehetetlenítik, vagy jelentősen akadályozzák.


VIII. Szavatosság


Vállalkozó szavatolja, hogy a költöztetési szolgáltatás végzéséhez szükséges engedélyekkel,
felelősségbiztosítással, felszereléssel és tapasztalattal rendelkezik. Szavatolja továbbá, hogy a
tevékenységét az ágazatban bevett standardok alapján, a szakértőtől elvárható minőségben végzi.
IX. Titoktartás


Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a költözés teljesítése során megismert, a Megrendelő
tevékenységéhez kapcsolódó minden adat, tény, információ, amelynek a nyilvánosságra hozatala,
illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása Megrendelő érdekét sértené vagy
veszélyeztetné – és amelyet jogszabály egyébként titoknak nem minősít – bizalmas információnak
minősül.
Szolgáltató a tudomására jutott bizalmas információt és üzleti titkot határidő nélkül köteles megőrizni.
Titoktartási kötelezettsége körében a tudomására jutott bizalmas információt harmadik fél részére
hozzáférhetővé nem teheti, azt illetéktelen személlyel nem közölheti, át nem adhatja, nyilvánosságra
nem hozhatja. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a vállalt titoktartási kötelezettség azon személyekre
is kiterjed, akiket a szolgáltatás teljesítésébe bevon.


X. Jognyilatkozatok, Kapcsolattartás


A Felek az emailen történt kommunikációt is írásbelinek tekintik, mind a szerződések megkötése,
mind azok teljesítése, mind azok megszüntetése körében tett jognyilatkozatok körében. A Felek az
Egyedi szerződésben megjelölt személyek útján tartják egymással a kapcsolatot, és a jelen ÁSZF-ben,
az Egyedi szerződésben illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott értesítési
kötelezettségeiknek ezen személyeken keresztül tesznek eleget.
A kapcsolattartók személyében bekövetkezett változásokat az érintett Fél a változástól számított 3
(három) munkanapon belül köteles a másik Félnek jelenteni.


XI. Irányadó jog, illetékesség


A jelen ÁSZF-re és az Egyedi Megrendelésre Magyarország jogszabályai az irányadók. A jelen ÁSZFben és az Egyedi Megrendelésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a
szolgáltatásra irányadó rendelkezései az irányadók.
Felek megállapodnak abban, hogy vitás ügyeiket lehetőség szerint egymással egyeztetve, békés úton
kívánják elrendezni.
A jelen ÁSZF vagy az Egyedi Megrendelés bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége vagy
végrehajthatatlansága nem érinti az ÁSZF vagy az Egyedi Megrendelés egyéb rendelkezéseit.


XII. A Szerződések időtartama


Teljesítési határidő: A Szolgáltató és a Megrendelő a megkötött Szerződésben határozzák meg a
Szolgáltatás teljesítési határidejét.
Szerződés időtartama: A Szerződés határozott időre, a Szolgáltatás teljesítéséig jön létre. A Szerződés
határozatlan időtartalmú szerződéssé nem alakul át.

XIII. Hibás teljesítés esetén Megrendelő szavatosságiMegrendelő szavatossági igényét, megfelelő dokumentációval alátámasztva, írásban

Megrendelő szavatossági igényét, megfelelő dokumentációval alátámasztva, írásban köteles közölni a

Szolgáltatóval, ezen igénye Szolgáltató email címére, avagy Szolgáltató székhely címére megküldve.
A Szolgáltató dokumentációval alátámasztott hibás teljesítése esetén a Megrendelő a Ptk. és jelen
ÁSZF-ben írtak figyelembe vételével, amennyiben az Egyedi szerződésben meghatározott hibás
teljesítéssel érintett Szolgáltatás kijavítható, úgy elsődlegesen kijavítást, ennek hiányában megfelelő
árleszállítást kérhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
Fentieken túl megrendelő kérheti kárának megtérítését.


XIV. Panaszkezelés>A Szolgáltató által teljesített Szolgáltatás vonatkozásában a Megrendelő részéről felmerülő bármilyen
panaszát a Megrendelő a Szolgáltató teljesítési határidejétől számított 8 (nyolc) napon belül írásban, a
< Szolgáltató székhely címére avagy email címére megküldött Elérhetőségére jelezheti.


A Megrendelő által előterjesztett kifogásnak tartalmaznia kell az általa kifogásolt szolgáltatás,
valamint az ezzel kapcsolatos megrendelői igény világos, részletes és okszerű leírását. A részletes
leírás nélküli, dokumentációval alá nem támasztott, valamint elkésett igénybejelentést a Szolgáltató
nem tekinti érdemi kifogásnak. A Szolgáltató a panaszra, érdemi kifogásra 8 (nyolc) napon belül
írásban a Megrendelő megadott postacímére, vagy email címes elérhetőségére továbbítva válaszol.


XV. Jogviták rendezése:


A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jelen ÁSZF-ben foglalt jogügyletből eredő jogi vitákat
először békés úton rendezi, annak eredménytelensége esetén felmerülő minden jogvita a Szolgáltató
székhelye szerint, a perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt folytatható le.


Alkalmazandó jog a magyar jog.


Fogyasztóként minősülő Megrendelő a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is
fordulhat, melynek elérhetősége az alábbi:

A Budapesti Békéltető Testület székhelye:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31


XVI. Hatályba lépés:


Jelen ÁSZF a Szolgáltató Honlapján történt közzététellel lép hatályba, és visszavonásig érvényes. A
Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. A Megrendelővel kötött
Szerződés vonatkozásában minden esetben a Szerződés megkötésének napján a Honlapon közzétett
ÁSZF rendelkezései érvényesek.


XVII. Egyéb rendelkezések


A jelen ÁSZF-re és az Egyedi Megrendelésre a Magyar jog és Magyarország jogszabályai az
irányadók.

A jelen ÁSZF-ben és az Egyedi Megrendelésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári
Törvénykönyv és a felek jogviszonyára vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
Felek megállapodnak abban, hogy vitás ügyeiket lehetőség szerint egymással egyeztetve, békés úton
kívánják elrendezni.
Jelen ÁSZF és az Egyedi szerződés értelmezése során vitás esetben mindig a magyar nyelvű változat
az alkalmazandó.
A jelen ÁSZF vagy az Egyedi Megrendelés bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége vagy
végrehajthatatlansága nem érinti az ÁSZF vagy az Egyedi Megrendelés egyéb rendelkezéseit.
A Megrendelő és a Szolgáltató jelen ÁSZF-ben leírtakat elolvasták, értelmezték, azzal
kifejezetten egyetértenek, és az abban foglaltakat magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik.
Kelt: Budapest, 2020. július 30.
Soczó Sarolta e.v.

1. számú melléklet

Elállási/Felmondási tájékoztató
fogyasztóként minősülő Megrendelőkre vonatkozóan:


Elállási/Felmondási jog


Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás
nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül
indokolás nélkül felmondani a szerződést.
Az elállási/felmondási határidő az a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár
le.
Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű
nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:
(Soczó Sarolta e.v. székhely cím:…………………………………………...., vagy email
cím:…………………………………..).

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi
elállási/felmondási nyilatkozatát.
Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási
nyilatkozat-mintát is.


Az elállás/felmondás joghatásai


Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának
kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi
ellenszolgáltatást, ideértve az esetleges fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket,
amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól
eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési
móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez
kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen
többletköltség nem terheli.
Ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása
esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített
szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon
részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

Amennyiben elállási/felmondási jogomat az Egyedi szerződés megkötését követő 14. napon túl
gyakorolja, úgy a szerződés teljesítése megkezdésére meghatározott napot megelőző 13 napon belüli
elállás esetén az ÁSZF-ben meghatározott elállás esetére meghatározott díjat vagyok köteles,
felmondás esetében pedig a Szolgáltató részére járó arányos díjon felül köteles vagyok a Szerződés
megszüntetésével okozott kárt is megtéríteni azzal, hogy a kártalanítás a teljes szolgáltatás díját nem
haladhatja meg.
Amennyiben Ön a Szerződéstől való elállás/felmondás mellett dönt, az elállás/felmondás
megérkezését haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek.


ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI NYILATKOZAT
fogyasztóként minősülő Megrendelő részére
Alulírott ………………….... (név) , ………………………………. lakcím, email
cím:…………………….., mint Megrendelő jelen nyilatkozattal a Soczó Sarolta e.v. (nyilvántartási
szám: ……………., adószám: ………………, Székhely: ……………………, E-mail: .) egyéni
vállalkozóval,
vállalkozóval, mint Szolgáltatóval – a továbbiakban: Szolgáltató - ……………………….. napján a
………………………………..… címről a ………………………..……………. címre történő
költöztetési szolgáltatásra irányuló Egyedi szerződéstől elállok/felmondom.
A Szolgáltató. Általános Szerződési Feltételeit, és az Elállási/Felmondási tájékoztatót elolvastam,
megértettem. Tudomással bírok arról, hogy ha én kértem, hogy a szerződéskötéstől számított 14 napos
felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondásom esetén köteles
vagyok megtéríteni a Szolgáltató részére a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített
szolgáltatásért járó összeget.
Tudomással bírok arról, hogy amennyiben elállási/felmondási jogomat az Egyedi szerződés
megkötését követő 14. napon túl gyakorolom, úgy a szerződés teljesítése megkezdésére meghatározott
napot megelőző 13 napon belüli elállásom esetén az ÁSZF-ben meghatározott elállás esetére
meghatározott díjat vagyok köteles, felmondás esetében pedig a Szolgáltató részére járó arányos díjon
felül köteles vagyok a Szerződés megszüntetésével okozott kárt is megtéríteni azzal, hogy a
kártalanítás a teljes szolgáltatás díját nem haladhatja meg.
Kelt: ………………………… (helység), 2020. ………………………. (hó) ……… (nap)
…………………………………………….
Megrendelő

[1] A megfelelőt kérjük aláhúzni.